Obchodní podmínky


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Níže uvedené Obchodní podmínky upravují vzájemný právní vztah mezi GALOPA GROUP s.r.o., IČ: 24706906 se sídlem: Nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5, GALOPA EXPERIENCE s.r.o, IČ: 24188115, se sídlem: Svitákova 2810/5, 155 00 Praha 5. (obě společnosti označeny dále jen "Gptours") a zákazníkem a postup při prodeji služeb a věcí zprostředkovávaných Gptours, jakož i další vztahy z toho vyplývající.

2) Objednáním služeb u Gptours zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a souhlasí s jejich obsahem. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Gptours a zákazníkem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Gptours www.gptours.cz.

3) Gptours zprostředkovává prodej vstupenek a jiných služeb jménem a na účet pořadatele dané akce, není-li stanoveno jinak. Zakoupením služby vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem a za splnění nabídnuté služby je odpovědný pořadatel.

4) Vztah mezi zákazníkem a Gptours se řídí právem České republiky.


II. POJMY

Pro Obchodní podmínky jsou použity tyto pojmy:

1) "Gptours" jsou dohromady definovány společnosti GALOPA GROUP s.r.o., IČ: 24706906 se sídlem: Nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5, GALOPA EXPERIENCE s.r.o, IČ: 24188115, se sídlem: Svitákova 2810/5, 155 00 Praha 5. (obě společnosti označeny dále jen "Gptours")

2) "Zákazníkem" je definována fyzická nebo právnická osoba, která je objednavatelem služby poskytované či zprostředkované Gptours.

3) "Službou" je definována jakákoli služba, poukaz, vstupenka, dárkový poukaz nebo jiná hmotná či nehmotná věc, kterou zákazník objedná prostřednictvím Gptours způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

4) "Pořadatelem" je definován pořadatel nebo organizátor závodu či jiné akce nebo dodavatel či zprostředkovatel služby, u kterého Gptours služby pro zákazníka zprostředkuje.

5) "Objednávkou" je definováno odeslání všech potřebných dat potřebných pro zahájení kroků ze strany Gptours pro prodej věci nebo zprostředkování konkrétní služby vybrané zákazníkem z nabídky Gptours.

6) "Zásilkou" je definována dodávka objednaných služeb prostřednictvím České pošty nebo jiného poštovního doručovatele.

7) "Akcí" jsou definovány společenské, kulturní, sportovní a jiné události (sportovní závody, koncerty, divadelní a jiná přestavení, výstavy, atd.) zajišťované pořadateli.


III. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

A) Objednávka přes internet

1) Zákazník provádí objednávku služeb písemnou formou, a to buď přes e-shop na internetových stránkách www.gptours.cz, www.gptours.sk, nebo e-mailem na adrese: info@gptours.cz.

2) Objednávka musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení zákazníka, doručovací adresu, PSČ, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, popis objednávané služby.

3) Provedením objednávky zákazník stvrzuje, že údaje zadané v objednávce jsou platné a správné a že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Zákazník je odpovědný za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce. Gptours nenese odpovědnost za případné komplikace způsobené uvedením nepřesných údajů.

4) Zákazník bere na vědomí, že pro doručení veškeré e-mailové komunikace je vhodné kontrolovat též složky "Doručená pošta", "Spam" nebo "Hromadná pošta".

5) Po provedení objednávky obdrží zákazník e-mailem fakturu, kterou je povinen uhradit do termínu splatnosti. Termín splatnosti je uveden na faktuře, obvykle činí 3 kalendářní dny. Připadne-li na den splatnosti uvedený na faktuře den pracovního klidu, je posledním dnem splatnosti první následující pracovní den. Termín splatnosti je termínem, do kdy musí být platba připsána na účet Gptours. V případě, že objednané služby nejsou v plné výši uhrazeny do termínu splatnosti, objednávka je automaticky zrušena.

6) Faktura je generována automaticky a je odeslána zákazníkovi nejpozději první následující pracovní den po doručení objednávky Gptours. Číslo faktury je zároveň číslo objednávky.

7) Dojde-li v době mezi provedením objednávky zákazníkem a připsáním ceny na účet Gptours k vyprodání zvolené služby nebo vstupenek či jejich kategorie u pořadatele, je zákazníkovi nabídnuta obdobná náhradní služba, je-li dostupná. V takovém případě zákazník doplatí rozdíl mezi zaplacenou službou a cenou za zprostředkování služby náhradní (v případě, že je cena za zprostředkovanou náhradní službu vyšší než objednaná služba), anebo je mu rozdíl vrácen (je-li cena za zprostředkovanou náhradní službu nižší než objednaná služba). Není-li k dispozici žádná náhradní varianta, Gptours vrátí zákazníkovi zaplacenou částku zpět.

8) Faktura není potvrzením rezervace služeb u pořadatele, rezervace služeb není možná. Veškeré objednané služby jsou závazně zajištěny u pořadatele po zpracování úhrady a následném potvrzení pořadatelem. Faktury jsou vystavovány dle zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 zák.č.235/2004 Sb.).

B) Objednávka telefonická:

1) Zákazník provede objednávku služeb telefonicky na telefonním čísle uvedeném na internetových stránkách www.gptours.cz, www.gptours.sk.

2) Objednávka musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení zákazníka, doručovací adresu, PSČ, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, popis objednávané služby.

3) Provedením objednávky zákazník stvrzuje, že údaje zadané v objednávce jsou platné a správné a že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Zákazník je odpovědný za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce. Gptours nenese odpovědnost za případné komplikace způsobené uvedením nepřesných údajů.

4) Po provedení telefonické objednávky zašle Gptours zákazníkovi fakturu na objednané služby, a to na e-mail, který zákazník v objednávce uvede.

5) Fakturu je zákazník povinen uhradit do termínu splatnosti. Termín splatnosti je uveden na faktuře, obvykle činí 3 kalendářní dny. Připadne-li na den splatnosti uvedený na faktuře den pracovního klidu, je posledním dnem splatnosti první následující pracovní den. Termín splatnosti je termínem, do kdy musí být platba připsána na účet Gptours. V případě že objednané služby nejsou v plné výši uhrazeny do termínu splatnosti, objednávka je automaticky zrušena.

6) Faktura je generována automaticky a je odeslána zákazníkovi nejpozději první následující pracovní den po doručení objednávky Gptours. Číslo faktury je zároveň číslo objednávky.

7) Dojde-li v době mezi provedením objednávky zákazníkem a připsáním ceny na účet Gptours k vyprodání zvolené služby nebo vstupenek či jejich kategorie u pořadatele, je zákazníkovi nabídnuta obdobná náhradní služba, je-li dostupná. V takovém případě zákazník doplatí rozdíl mezi zaplacenou službou a cenou za zprostředkování služby náhradní (v případě, že je cena za zprostředkovanou náhradní službu vyšší než objednaná služba), anebo je mu rozdíl vrácen (je-li cena za zprostředkovanou náhradní službu nižší než objednaná služba). Není-li k dispozici žádná náhradní varianta, Gptours vrátí zákazníkovi zaplacenou částku zpět.

8) Faktura není potvrzením rezervace služeb u pořadatele, rezervace služeb není možná. Veškeré objednané služby jsou závazně zajištěny u pořadatele po zpracování úhrady a následném potvrzení pořadatelem. Faktury jsou vystavovány dle zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 zák.č.235/2004 Sb.).

C) Další ustanovení

1) Uvede-li zákazník při objednávce jakékoli podmínky objednávky (např. nutnost doručení vstupenek do určitého termínu apod.), není Gptours povinen na tyto požadavky brát zřetel a objednávku zajistí standardním způsobem.

2) Gptours je oprávněn jakoukoli objednávku kdykoli odmítnout, a to bez uvedení důvodu. Pokud odmítnutá objednávka již byla zákazníkem zaplacena, bude zákazníkovi úhrada za tuto odmítnutou objednávku poukázána zpět. Gptours není zodpovědný za jakékoli náklady, které má zákazník v souvislosti s objednávkou vstupenek nebo cestou na akci nebo pobytem v místě akce.

3) Faktury jsou potvrzením převzetí objednávky služby ze strany Gptours a jsou generovány automaticky, zákazník tedy bere na vědomí, že je-li na webových stránkách Gptours v ceníku objednávaných služeb uvedeno, že uvedené ceny jsou platné do konkrétního termínu, pak tento termín v ceníku je nadřazen termínu splatnosti uvedenému na faktuře a zákazník je povinen při úhradě dodržet termín u ceníku, jinak není fakturovaná cena zaručena jako konečná. V takovém případě je však zákazník oprávněn objednávku zrušit, nejpozději však do termínu písemně avizovaného Gptours, přičemž článek IX. se v tomto případě nepoužije.


IV. ÚHRADA SLUŽEB

1) Způsoby úhrady jsou:

a) bankovním převodem na č. účtu uvedeného na faktuře.

b) on-line platební kartou přes platební bránu.

c) úhrada poštovní poukázkou na č. účtu uvedeného na faktuře.

d) vkladem na č. účtu uvedeného na faktuře.

2) Zákazník je povinen při platbě vždy dodržet variabilní symbol (VS) uvedený na faktuře, v opačném případě nelze zaručit správnou identifikaci platby, v takovém případě Gptours nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou identifikací platby nebo v souvislosti s ní. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na č. účtu uvedeného ve faktuře.

3) Při provedení objednávky z českojazyčné verze stránek je faktura generována v CZK, při provedení objednávky ze slovenskojazyčné verze stránek je faktura generována v EUR.

4) Při platbě ze zahraničí je zákazník povinen hradit veškeré bankovní aj. poplatky, a to vč. bankovních poplatků Gptours.


V. DORUČENÍ SLUŽBY

1) Termín distribuce vstupenek či poukázek na jiné služby (dále jen vstupenky) je individuální dle konkrétní akce. Termín distribuce vstupenek závisí plně na pořadateli a Gptours jej nemůže ovlivnit.

2) Požadavky na doručení vstupenek do konkrétního termínu před akcí nejsou možné, doručení je závislé výhradně na pořadateli. Zákazníkovi je tímto doporučeno toto zohlednit při plánování své cesty. Gptours neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou zákazníkovi či 3. osobě v souvislosti s objednanou službou (např. cestovní a jiné výlohy).

A) Distribuce elektronických vstupenek (e-tickets ve formátu PDF)

1) Distribuce vstupenek je pořadatelem obvykle zahajována cca 15-10 dnů před termínem konání akce.

2) Gptours vstupenky zašle zákazníkovi e-mailem, a to výhradně na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3) Zákazník je povinen pro doručení kontrolovat složky Doručená pošta, Spam nebo Hromadná pošta.

4) V případě, že zákazník požaduje zaslat vstupenky na jinou e-mailovou adresu, musí tento požadavek zaslat písemně z původní e-mailové adresy uvedené v objednávce.

5) Odesláním e-mailu se vstupenkami zákazníkovi jsou vstupenky považovány za předané zákazníkovi. Zákazník je povinen vstupenky zkontrolovat ihned při doručení, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

6) Ve výjimečných případech může Gptours elektronické vstupenky zaslat ve vytištěné formě poštou na adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady Gptours tímto vzniklé.

7) Zákazník se zavazuje dodržovat doporučení použití vstupenek, která jsou uvedena v průvodním e-mailu.

B) Distribuce tištěných vstupenek:

1) Termín distribuce vstupenek je individuální dle konkrétní akce. Distribuce bývá pořadatelem zahajována cca 15-10 dnů před termínem konání akce.

2) Gptours vstupenky následně zasílá zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce.

3) V případě, že zákazník požaduje zaslat vstupenky na jinou poštovní adresu, musí tento požadavek zaslat písemně z e-mailové adresy uvedené v objednávce.

4) Distribuce tištěných vstupenek probíhá zejména prostřednictvím České pošty (dále jen Pošta). Vstupenky jsou zasílány jako cenné psaní nebo cenné psaní do vlastních rukou, v případě last minute mohou být zaslány jako EMS, výjimečně pak jako doporučený dopis. Avízo o odeslání zásilky je Poštou vydáno nejpozději následující pracovní den, poté Gptours zašle zákazníkovi e-mailem avízo o odeslání zásilky s uvedením jejího čísla.

C) Společná ustanovení pro distribuci

1) Distribuci speciálních vstupenek (např.VIP vstupenek FormulaOnePaddockClub, MotoGP VIP Village atd.) obvykle zajišťuje pořadatel až 1 týden před konáním akce.

2) V případě last minute objednávek (cca 6 týdnů před závody a méně) mohou být vstupenky odeslány na adresu zákazníka až v týdnu konání akce.

3) Bude-li na žádost zákazníka dodatečně dohodnut jiný způsob doručení, než ten, který je uveden v těchto Obchodních podmínkách, nebo jiná země doručení, než je uvedena v objednávce jako doručovací adresa, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady Gptours tímto vzniklé.

4) Pořadatel má právo rozhodnout, že vstupenky budou z časových důvodů předány na místě konání akce, a to zejména v případě last minute objednávek, nebo v jiných výjimečných případech. V takovém případě bude zákazníkovi vystaven Gptours poukaz/voucher, který na určeném místě předloží spolu se svým platným osobním dokladem k ověření totožnosti za účelem převzetí vstupenek. Byl-li v tomto případě uhrazen poplatek za poštovné, pak je zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti poplatek za poštovné vrácen.

5) Zákazník je povinen zkontrolovat správnost vstupenek ihned při jejich převzetí či doručení, pozdější reklamace nelze uznat. V případě zjištěné nesprávnosti či chyby tisku je zákazník povinen neprodleně informovat Gptours, který obratem postoupí reklamaci pořadateli.

6) V případě, že zákazník-adresát není doručovatelem zastižen a zásilku si v určené době nepřevezme nebo je na adrese neznámý nebo zásilku odmítne přijmout a tato je vrácena Gptours, Gptours znovu odešle zakoupené služby zákazníkovi na jeho náklady, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. V případě jakýchkoli nejasností při doručování zásilky (Poštou chybné avizování, že se jedná o dobírku atd.) je zákazník povinen před odmítnutím zásilky ověřit s Gptours tuto nejasnost.

7) Předáním zásilky Poště je zásilka považována za předanou zákazníkovi. Zásilky jsou zasílány na náklady a riziko zákazníka. Zásilky jsou zasílány jako cenné psaní pojištěné na hodnotu vstupenek. Gptours neodpovídá za pozdní doručení, případně za nedoručení zásilky zákazníkovi či za její poškození v průběhu doručování. Zákazník je povinen řešit tuto záležitost s Poštou dle reklamačního řádu Pošty.

D) Podmínky odbavení/distribuce dalších služeb (ubytování, poukazy na služby a zboží a jiné):

1) Distribuce probíhá obvykle cca 10 dnů před termínem čerpání služby. Dle specifika služby se řeší distribuce buď podmínkami distribuce elektronických vstupenek, nebo tištěných vstupenek. Způsob distribuce je uveden v ceníku služeb.

2) Tištěné dárkové poukazy jsou zasílány poštou cca do 14-ti dnů po zpracování přijaté úhrady.


VI. DALŠÍ USTANOVENÍ

1) Gptours neodpovídá za škody vzniklé zákazníkovi odcizením, ztrátou, poškozením nebo jiným zneplatněním vstupenek, poukazů nebo dalších dokumentů či věcí.

2) Výměna vstupenek či zaplacených služeb není možná, není-li stanoveno v Obchodních podmínkách výslovně jinak.

3) V případě vstupenek je přidělování míst výhradně v kompetenci pořadatele. Žádosti týkající se konkrétních míst ve zvolené kategorii budou zohledněny dle možností pořadatele a nejsou přijímány jako závazné.

4) Dárkové předměty nebo jiné doplňkové či informační materiály jsou distribuovány pouze do vyčerpání zásob, zákazníkovi na ně nevzniká vůči Gptours nárok.

5) Informace ke službám jsou zákazníkům poskytovány v elektronické podobě. Veškeré podklady a dokumenty vytvořené Gptours podléhají autorským právům. Veškeré poskytnuté informace jsou určeny výhradně zákazníkům portálu www.gptours.cz a www.gptours.sk. Kopírování nebo jakékoli šíření těchto informací je zakázáno. Změny obsahu jsou vyhrazeny.

6) Gptours neodpovídá za změny související s pořádáním a organizací akce, jakož ani za škody vzniklé při konání akce či v souvislosti s ní. V případě změny termínu akce či jiné změny obsahu služby se postupuje výhradně dle instrukcí pořadatele, které Gptours zákazníkovi sdělí, jakmile tyto informace od pořadatele obdrží. Změna termínu akce není důvodem ke stornování zaplacené objednávky.

7) V případě zrušení akce nebo její části předem anebo během jejího konání nese odpovědnost výhradně pořadatel této akce, a proto se postupuje dle instrukcí pořadatele. Případný nárok nebo způsob a výši kompenzace určuje výhradně pořadatel. Gptours zákazníkům zjistí informace o podmínkách a doporučeném postupu při řešení této situace a může jim pomoci při komunikaci s pořadatelem. Není-li to z povahy věci vyloučeno či pořadatelem uvedeno jinak, Gptours poskytne součinnost při realizaci kompenzace ve prospěch zákazníka. Gptours poskytne zákazníkovi tuto kompenzaci, jakmile tak pořadatel učiní na účet Gptours, a to ve výši, ve které ji k tomuto účelu pořadatel poskytne. Jiné reklamace budou postoupeny přímo pořadateli, přičemž Gptours vyrozumí zákazníka o stanovisku pořadatele bez zbytečného odkladu poté, co jej od pořadatele obdrží.

8) Veškeré informační a obrazové materiály a informace na stránkách www.gptours.cz a www.gptours.sk vychází z informací dostupných od pořadatele v době přípravy obsahu stránek. Gptours aktualizuje informace dle pokynů pořadatele. Gptours nenese odpovědnost za změny provedené pořadatelem, které nebyly Gptours včas avizovány, jakož ani za aktuálnost a úplnost poskytovaných informací. Nároky zákazníka, vzniklé v důsledku neúplných nebo neaktuálních informací, je třeba uplatnit přímo u příslušného pořadatele.

9) Gptours neodpovídá za zákazníkovy náklady spojené se zprostředkovanými službami či související s cestou na danou akci nebo cestováním a jinými náklady, vč. pobytu v destinaci konání akce.

10) Zákazník je povinen dodržovat platné předpisy země konání akce a zemí tranzitních a zajistit si platná víza nebo vstupní a jiné nutné doklady, které jsou pro vstup do místa pobytu vyžadovány. Nezajištění nebo neobdržení těchto dokladů není důvodem ke zrušení objednávky.

11) Gptours může kdykoli ukončit prodej jakýchkoli služeb bez předchozího upozornění.

12) Od nákupu vstupenky nebo služby nelze odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času, případně o smlouvu o ubytování a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době (§ 1837, písm. j) občanského zákoníku).


VII. CENY

1) Ceny zprostředkovaných služeb jsou smluvní a obsahují zákonné sazby DPH a servisního poplatku, případně poplatků účtovaných pořadatelem. V případě doručování tištěných vstupenek prostřednictvím Pošty je k ceně služby připočteno poštovné a balné.

2) S ohledem na čl. VII odst. 1 je Gptours oprávněn prodejní ceny služeb jednostranně upravit.

3) V případě že dojde ke zrušení akce nebo její části, řídí se refundace ceny služby podmínkami pořadatele. Servisní poplatek a již uhrazené poštovné a balné se nevrací. Zákazník bere na vědomí, že Gptours je oprávněn namísto vrácení ceny zakoupené služby vystavit zákazníkovi voucher v hodnotě objednávky zákazníka, který může využít na nový nákup jakýchkoliv služeb nabízených prostřednictvím Gptours. Hodnota voucheru se v takovém případě odečte z ceny nově objednaných služeb.

4) Případné poplatky související s objednanou službou (např.pobytová taxa, poplatek za elektřinu v kempu atd.) které pořadatel dopředu stanoví, jsou uvedeny také v ceníku nebo v informační sekci.


VIII. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zákazník může na stránkách www.gptours.cz a www.gptours.sk objednávat doplňkové služby partnerů Gptours (ubytování, pojištění vstupenek atd.). Objednávka těchto doplňkových služeb se plně řídí podmínkami poskytovatele služby.


IX. STORNOPODMÍNKY

Zruší-li zákazník již zaplacenou objednávku služeb, je povinen uhradit stornopoplatek ve výši 100% z celkové ceny zprostředkovaných služeb vč. poplatků, poštovného a balného.


X. PODMÍNKY A NAŘÍZENÍ POŘADATELE

1) Použitím vstupenky zákazník souhlasí s podmínkami pořadatele dané akce a je povinen je dodržovat. Podmínky a pravidla akce jsou na žádost zákazníka u pořadatele vyžádány a poskytnuty zákazníkovi, jakmile je Gptours od pořadatele obdrží, a to v jazykové verzi poskytnuté pořadatelem.

2) V případě objednání vstupenek na závody Formule 1 platí obecná pravidla pořadatele uvedená v sekci Otázky&Odpovědi. Objednáním těchto služeb zákazník potvrzuje, že se s uvedenými pravidly seznámil.


XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Gptours provádí zpracování osobních údajů zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, a za účelem jejich ochrany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

2) Gptours zpracovává osobní údaje zákazníka, které jsou nezbytné pro plnění ze smlouvy, kterou zákazník s Gptours uzavírá nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. Dále Gptours prování zpracování osobních údajů zákazníka pro plnění zákonných povinností Gptours, zejména povinností daňových. Zákazník má právo odmítnout poskytnutí svých osobních údajů, avšak bez jejich poskytnutí a zpracování není možné smlouvu se zákazníkem uzavřít či ji ze strany Gptours splnit.

3) Rozsah a způsob zpracování osobních údajů ze strany Gptours, jakož i rozsah práv zákazníků souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů Gptours, se kterými je zákazník povinen seznámit se před uzavřením smlouvy. Zákazník objednáním služeb u Gptours stvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Gptours a že bere výslovně na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Gptours. Zásady ochrany osobních údajů Gptours jsou k dispozici na internetových stránkách Gptours www.gptours.cz v sekci INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

4) Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Gptours o změně ve svých osobních údajích.


XII. SOUBORY COOKIE A GOOGLE ANALYTICS

1) Gptours v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek Gptours.

2) Zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač s tím, že Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

3) Zákazník bere na vědomí, že Gptours v rámci své činnosti využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

4) Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Stránky www.gptours.cz a www.gptours.sk jsou vytvořeny pro výhradní použití Gptours. Jejich obsah je určen výhradně pro osobní potřebu zákazníka a šíření nebo kopírování za jiným účelem není povoleno. Obrazové ani textové materiály nesmí být používány bez písemného souhlasu Gptours. Stránky připravujeme pro naše zákazníky s pečlivou pozorností, nemůžeme však nést odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, do té míry, že tyto škody nejsou důsledkem chybného úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Gptours.

2) Zákazník nemá právo na náhradu škody způsobené mu v souvislosti s využitím zprostředkování služeb ze strany Gptours, ledaže zákazník prokáže, že škoda byla způsobena ze strany Gptours.

3) Připomínky, stížnosti, reklamace je nutné uplatnit písemnou formou na adrese: info@gptours.cz.

4) Všechny smlouvy a dohody jsou v písemné formě. Smluvním jazykem je český jazyk a jazykovou verzí je českojazyčná verze stránek. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito Obchodními podmínkami je pro případné spory rovněž dána pravomoc českých soudů, a to i v případě existence mezinárodního prvku. Bude-li jakýkoli spor mezi Gptours a zákazníkem, který je podnikatelem, rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně jen soud dle sídla Gptours.

5) Pro smluvní vztah mezi Gptours a zákazníkem jsou závazné Obchodní podmínky ve znění zveřejněném na internetových stránkách Gptours www.gptours.cz v den uzavření příslušné smlouvy.

6) Znění těchto Obchodních podmínek může Gptours měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách Gptours www.gptours.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti dosavadního znění Obchodních podmínek.

7) Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8) V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatné, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena.

9) Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Gptours a zákazníkem v postavení spotřebitele ze smlouvy.

10) Kontaktní údaje Gptours jsou tyto: info@gptours.cz, (00420) 775 212 344.

11) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.08.2020.